asp格式化时间

  选择打赏方式

代码:

' ============================================
' 格式化时间(显示)
' 参数:n_Flag
' 1:"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
' 2:"yyyy-mm-dd"
' 3:"hh:mm:ss"
' 4:"yyyy年mm月dd日"
' 5:"yyyymmdd"
' 6:"yyyymmddhhmmss"
' 7:"yyyy-mm-ddThh:mm:ss+00:00"
' ============================================
Function Format_Time(s_Time, n_Flag)
  Dim y
  Dim m
  Dim d
  Dim h
  Dim mi
  Dim s
  Format_Time = ""
  If IsDate(s_Time) = False Then Exit Function
  y      = CStr(Year(s_Time))
  m      = CStr(Month(s_Time))
  If Len(m) = 1 Then m = "0" & m
  d      = CStr(Day(s_Time))
  If Len(d) = 1 Then d = "0" & d
  h      = CStr(Hour(s_Time))
  If Len(h) = 1 Then h = "0" & h
  mi     = CStr(Minute(s_Time))
  If Len(mi) = 1 Then mi = "0" & mi
  s      = CStr(Second(s_Time))
  If Len(s) = 1 Then s = "0" & s

  Select Case n_Flag
    Case 1
      ' yyyy-mm-dd hh:mm:ss
      Format_Time = y & "-" & m & "-" & d & " " & h & ":" & mi & ":" & s
    Case 2
      ' yyyy-mm-dd
      Format_Time = y & "-" & m & "-" & d
    Case 3
      ' hh:mm:ss
      Format_Time = h & ":" & mi & ":" & s
    Case 4
      ' yyyy年mm月dd日
      Format_Time = y & "年" & m & "月" & d & "日"
    Case 5
      ' yyyymmdd
      Format_Time = y & m & d
    Case 6
      'yyyymmddhhmmss
      format_time = y & m & d & h & mi & s
    Case 7
      ' 2021-03-04T04:54:03+00:00
      Format_Time = y & "-" & m & "-" & d & "T" & h & ":" & mi & ":" & s & "+00:00"
  End Select

End Function

使用方法:

<%=Format_Time(now(),2)%>
版权声明:若无特殊注明,本文为《明月浩空》原创,转载请保留文章出处。
本文链接:https://blog.myhkw.cn/asp_format_time.html
正文到此结束

热门推荐

发表吐槽

你肿么看?

你还可以输入 250 / 250 个字

嘻嘻 大笑 可怜 吃惊 害羞 调皮 鄙视 示爱 大哭 开心 偷笑 嘘 奸笑 委屈 抱抱 愤怒 思考 日了狗 胜利 不高兴 阴险 乖 酷 滑稽

评论信息框
可使用QQ号实时获取昵称+头像

私密评论

吃奶的力气提交吐槽中...

已有1条吐槽

匿名

2021-05-13 14:40 广东省深圳市电信
[私密评论]没想到啊,现在还有人玩ASP。我的青春啊~~
 Ubuntu x64   Firefox 88.0
匿名